ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ&#

ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ.


ਜੱਗ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ.
 
Top