ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ

ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ,ਥਾ ਥਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ,

ਇਹ ਸੀਸ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ,ਥਾ ਥਾ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾਣਾ...
 
Top