ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾਂ ਆਉਂਦਾ..||

ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੀ,
ਖਰੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ..
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣਾਂ ਜਾਣਦੇ,
ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾਂ ਆਉਂਦਾ..||
 
Top