ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

ѕραятαη σƒ ℓσνєツ

BAD BOY'S ਦਾ ਰੱਬ &#2
ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਪਰ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਬਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
 
Top