ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ

ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ,,,,,

,

,

,
ਉਹ ਅਕਸਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ....!!!!!!!!!!
 
Top