"ਆਸ਼ਿਕ਼ ਦਰਜ਼ੀ"

ਬਣਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਦਰਜ਼ੀ , ਯਾਰ ਲਈ ਇੱਕ "ਚੁਨੀਂ" ਸੀਵਾਂ,
ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ, ਅੱਜ-ਤੱਕ "ਗਲ" ਪਾਈ ਹੋਵੇ !
"ਗਜ਼" ਤਸ੍ਵੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਵਾਂ "ਮੇਚਾ",
ਤੇ "ਕੈਂਚੀ" ਮੋਹੱਬਤ ਦੀ ਨਾਲ "ਕਟਾਈ" ਹੋਵੇ !
ਪੁਗਦੇ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ "ਕੰਢਿਆਂ" ਤੇ ਲੱਗੇ "ਗੋਟਾ",
"ਮਸ਼ੀਨ" ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ !
ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਫੁੱਲ-ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂ,
ਤੇ "ਸੂਈ" ਸੁਨੇਹੇਆਂ ਦੀ ਨਾਲ "ਕਢਾਈ" ਹੋਵੇ !
"ਪਸੰਦ" ਆਵੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸਿਓਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ,
"ਗੁਰਜੰਟ" ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇਂ ਜਦ ਹਵਾ ਚ' ਉਡਾਈ ਹੋਵੇ !
ਮੇਰੇ ਦਿਲਬਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ,
ਕੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ "ਸਿਰ ਤੇਰੇ" ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ ! :rose

 

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
Re: "ਆਸ਼ਿਕ਼ ਦਰਜ਼ੀ"

ਬਣਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਦਰਜ਼ੀ , ਯਾਰ ਲਈ ਇੱਕ "ਚੁਨੀਂ" ਸੀਵਾਂ,

ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ, ਅੱਜ-ਤੱਕ "ਗਲ" ਪਾਈ ਹੋਵੇ !


"ਗਜ਼" ਤਸ੍ਵੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਵਾਂ "ਮੇਚਾ",


ਤੇ "ਕੈਂਚੀ" ਮੋਹੱਬਤ ਦੀ ਨਾਲ "ਕਟਾਈ" ਹੋਵੇ !


ਪੁਗਦੇ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ "ਕੰਢਿਆਂ" ਤੇ ਲੱਗੇ "ਗੋਟਾ",


"ਮਸ਼ੀਨ" ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ !


ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਫੁੱਲ-ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂ,


ਤੇ "ਸੂਈ" ਸੁਨੇਹੇਆਂ ਦੀ ਨਾਲ "ਕਢਾਈ" ਹੋਵੇ !


"ਪਸੰਦ" ਆਵੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸਿਓਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ,


"ਗੁਰਜੰਟ" ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇਂ ਜਦ ਹਵਾ ਚ' ਉਡਾਈ ਹੋਵੇ !


ਮੇਰੇ ਦਿਲਬਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ,


ਕੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ "ਸਿਰ ਤੇਰੇ" ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ !


:rose


:wah :wah
 
Top