ਇਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਬਰ ਤੇ,,,,

ਇਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਬਰ ਤੇ ਚੜਉਣ ਲਈ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਡੋਲੀ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਇਕ ਗ੍ਹਮ ਨੂ ਭੁਲਾਣ ਲਈ, ਬਸ ਇਕ ਗ੍ਹਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੇ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਰੁਵਾਂਣ ਲਈ!!​
 
Top