ਇਹ ਫੋਟੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਆਖਦੀ '' ਪਰ.............

PENDU

Elite
ਇਹ ਫੋਟੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਆਖਦੀ '' ਪਰ ਏਨੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਦਿਖੇ....


 
Top