ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾ...ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ

Randhawa ji

ਨਾ ਲਿਆ ਕ&#2608
ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾ

ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਸਭਾਲਣੇ ਨਹੀ ਪੈਦੇ

######

ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਭਾਲਣਾ ਪਵੇ

ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ○◘•
 
Top