ਆਪਣੇ ਗਮ ਨਾਲ

rkorpal

Elite
ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਰੱਖਣਾ,
ਜੋ ਬੀਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ,
ਬੱਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਅਸੀ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਮ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀ ਰੱਖਣਾ.....rkorpal
 
Top