੨੭ ਜੂਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ

Yaar Punjabi

Prime VIP
,MUST WATCH
27 JUNE 1839 WAS THE DAY WHEN MAHARAJA RANJIT SINGH DIED................
ਦੇਖਿੳ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਉ ਉਸ ਸੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
੨੭ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸੇਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲਿੳ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ੳ ਦੁਆਵਾ
' ਸੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਜਾ ਅਸੀ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ'
FINAL MESSAGE OF MAHARAJA RANJIT SINGH"]YouTube - ‪ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ/Maharaja Ranjit Singh7/7‬‏

LAHORE TOMB AND GRAVE OF MAHARAJA RANJIT SINGH
DEATH OF SHER E PUNJAB.......................

"]YouTube - ‪Maharaj Ranjit Singh Sher-e Punjab's Death‬‏
 
Top