ਮਹਿਫਲ

jinder143

cheerey wala
ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ,,,,,,,
ਮਾਸੂਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ,,,,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ 'ਚ,,,,,,,
ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ,ਤਰੀਕ ਨਾ ਪਾਈ,ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ,,,,,
 
Top