ਬਾਪੂ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ

ਪੁੱਤ:::: ਬਾਪੂ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ....
ਬਾਪੂ::: ਪੁੱਤ teacher ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ.......
ਪੁੱਤ::::ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ setting ਕਰਨ ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰ...ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਦੇ
 
Top