ਇੰਤਜ਼ਾਰ

♥ ਕੀ ਦਈਏ ਦੋਸ਼ ਅਸੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ,__

ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾ ਰਾਹਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਸਤਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ♥__ яαι
 
Top