ਕਡੰਕਟਰ

ਇਕ ਕਡੰਕਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ..
ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਫੇਰੇਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੇਠੀ ਤਾਂ ਓਹ ਬੋਲਿਆ-"ਬੀਬੀ ਜਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹ...
ਇਕ ਸਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਏ....
 
Top