ਰੇਗਮਰ

ਮਾਲਿਕ naukar ਨੂ- ਕਦੇ ਗਰਾਹਕ ਨੂ ਖਾਲੀ ਨੀ ਜਾਨ ਦੇਣਾ.
ਗਰਾਹਕ- ਮੈਨੂ toilet ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ.
naukar- ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ toilet ਪੇਪਰ ਤਾ ਹੈ ਨੀ, ਤੁਸੀ ਰੇਗਮਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ...
 
Top