ਸੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਵਾਰਿਸਾ ਨੇ..................................

Yaar Punjabi

Prime VIP
ਰਣਜੀਤ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਰਿਸਾ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਕੁੱਝ ਨਹੀ
ਬਸ ਅਜੇ ਖਾਮੋਸ ਨੇ,
ਵੇਖੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸੰਭਲ ਜਾਣਗੇ
ਨਸੇ ਚ ਗਵਾਏ ਅਜੇ ਹੋਸ ਨੇ,
ਕੁਝ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੀ ਕੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇ
ਸੋਚੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ ਨੇ,
ਲਾਹੋਰ ਤੇ ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉ ਨਹੀ
ਤੇਰੇ ਦੋਵੇ ਸਾਹੀ ਸਹਿਰ ਨਾਮੋਸ ਨੇ,
ਪਹਿਲਾ ਤੇਰਿਆ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ,ਫਿਰ ਲਾਹੋਰ ਗਵਾਇਆ
ਸੱਚੀ ਅਸੀ ਹੀ ਦੋਸੀ ਅਸੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੋਸ ਨੇ,
ਕੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਤੋ ,
ਤੁੰ ਸਰਾਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪਲੋਸ ਨੇ,
ਅਸੀ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾ ਚੋ ,ਮੁੜ ਪਿੰਡਾ ਚੋ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ ਉਠਾਗੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹ ਉਹਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆ ਚ ਜੋਸ ਨੇ,
ਮਨਦੀਪ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੱਕ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ
ਜਾ ਤਾ ਮੈ ਝੂਠਾ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀ ਏ
ਕੋਈ ਪੜੇ ਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ,
ਇਹਦੇ ਧੂੜ ਲੱਗੇ ਵਰਕਿਆ ਨੇ ਤਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਰੋਸ ਨੇ,
ਅਫਸੋਸ ਅਣਖਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾ ਤੂੰ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ
ਤੈਥੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਸੇ ਚ ਮਦਹੋਸ ਨੇ.

ਸੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਵਾਰਿਸਾ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਬਸ ਅਜੇ ਖਾਮੋਸ ਨੇ,
 
Top