ੳ ਮੇਰੇਆ "ਰੱਬਾ"

Lakhi Sokhi

Roop Singh
ਬਿਖਰ ਗਈਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ,
ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ...
ੳ ਮੇਰੇਆ "ਰੱਬਾ" ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਵੀ ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੋਤ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੌਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ...
 
Top