ਮੇਰੀ ਮੋਤ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੌਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ..!!!!!!

rickybadboy

Well-known member
ਬਿਖਰ ਗਈਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ,

ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ,

ੳ ਮੇਰੇਆ “ਰੱਬਾ” ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਵੀ ,

ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੋਤ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੌਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ

 
Top