ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਿਗਆ ਸੀ....

~¤Akash¤~

Prime VIP
ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਿਗਆ ਸੀ....

ਖੱਟ ਕੇ ਿਲਆਦੀ ਲੋਈ,,,,,

ਨੀ ਪੁਠੇ ਿਸੱਧੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਏ.....
...
ਤੈਥੌ ਬਾਰਵੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੌਈ........!!!!!!!!!!!!!
 
Top