14 ਫਰਵਰੀ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
14 ਫਰਵਰੀ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ__

ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ__
 
Top