ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ

gurpreetpunjabishayar

dil apna punabi
ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋ ਲਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਜੁਆ ਵਿਚ ਡਬੋ ਲਈ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡਾ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀ
ਭਾਵੇ ਅਸੀ ਵਦੇਸਾ ਵਿਚ ਰਿਹਦੇ ਹਾਂ
ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਮੋਹ ਲਈ ਦੀ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀ
ਬੀਤੇ ਉਹ ਪਲ ਪਿਆਰੇ ਸੀ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਿਣਦੇ ਤਾਰੇ ਸੀ
ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ
ਪਿਹਲੇ ਪਿਆਰ ਚੜਿਆ ਨਸ਼ਾ
ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹਾਰੇ ਸੀ
ਉਹਨਾ ਪਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਹ ਲਈਆ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀ
ਭਾਵੇ ਅਸੀ ਲੱਗਜਰੀ ਕਾਲਾ ਵਿਚ ਘੁਮਦੇ ਹਾਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਖੋ ਜਾਈਦਾ (ਗੱਡਾ)ਰੇੜਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੀ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋ ਲਈ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀ
ਜਦੋ ਅਸੀ ਕਲੱਬਾ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ
ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ
ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੀ
,,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ,,ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋ ਲਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀ
 
Top