ਦਿਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ............

~¤Akash¤~

Prime VIP
ਜੋ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੈ ਛੱਡ ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਏ
ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ
ਦਿਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ........

ਜਿਨਾ ਝਾਂਜਰ ਵਾਲੀ ਪੈੜ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜੀਆ ਸੀ
ਸੁੰਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੇਰਾ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ,
ਦੋ ਪੈਰ ਤੁਰੇਆ ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ
ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ
ਦਿਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ.........

ਜੋ ਆਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ
ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਤੇ ਮੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਵਾ
ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਵਿਛੜਨ ਦੀ
ਜੁਦਾਈ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈ ਘਬਰੇ ਜਾਵਾ,
ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਵਾਂਗ ਰਾਹਗੀਰਾ ਦੇ
ਦਿਲਾ 'ਚ ਦੂਰੀਆ ਪਾ ਗਿਆ ਏ
ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ
ਦਿਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ............

ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਗੱਲਾ
ਗੱਲਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆ
ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਏ
ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਕਾਇਤਾ ਰਹਿ ਗਈਆ,
ਦੁਨਿਆ ਕੱਮੀਆ ਗਨਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਇਹ ਕਥਨ ਸੱਚ ਬਣਾ ਗਿਆ ਏ
ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ
ਦਿਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ...........

ਵਕਤ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ
ਜਦ ਦੋਹਾ ਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲ ਮਿਲਿਆ
ਇੳ ਨਵੀਆ ਨਵੀਆ ਲੱਗੀਆ ਸੀ
ਜਿੳ ਬਾਗ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ,
ਲੱਖਾ ਬਾਹਾਰਾ ਤੋ ਵੀ ਮਹਿਕਣਾ ਨਹੀ
ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਜਾ ਗਿਆ ਏ
ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ
ਦਿਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ............

one writer
 
Top