12 ਸਾਲ ਮਜਾ ਚਾਰ ਕੇ

ਜਦੋ ਰਾਂਝਾ 12 ਸਾਲ ਮਜਾ ਚਾਰ ਕ ਵੀ ਹੀਰ ਨੂ ਨਹੀ ਪਾ ਸ੍ਕਯਾ
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾ ਓਕਾਤ ਵ ਕੀ ਆ

ਤੇਜਸ ਤੇਜਪਾਲ
 

Similar threads

Top