ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ… ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦੈ….

kaka2022

Elite
ਸੋਣੇ ਦੀ ਇੰਟ ਮਾਹੀਆ….
ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਐਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਲਿੱਖ ਮਾਹੀਆ…
ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹਡ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ…
ਜਿਵੇ ਉਜਡ਼ੇ ਆ ਅਸੀ ਉਵੇ ਉਜਡ਼ੇ ਨਾ ਕੋਈ….
ਕਿਦਾ ਕਰੀਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ…
ਕਿਦਾ ਕਰੀਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ…
ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦੈ….
ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ…
ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦੈ….
 
Top