ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ -10 ਗ੍ਰਾਮ

GöLdie $idhu

Prime VIP
ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ -10 ਗ੍ਰਾਮ

ਮੁਸ਼ਕ ਕਫ਼ੂਰ - 5 ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ

ਛੋਟੀ ਇਲੈਚੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ

ਕੌੜਤੁੱਮੇ ਦੇ ਬੀਜ - 5 ਗ੍ਰਾਮ

ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ,ਕਾਟਨ ਦੀ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤੈਹ ' ਚ ਧਰ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁੰਘ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਮਰਜੂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਦੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੂ ।
 
Top